logo Bornholms Heste- & Kreaturforsikring GS

Vedtægter

§ 1

Selskabet fører navn af Bornholms Heste- og Kreaturforsikring gensidigt, og dets formål er at sikre medlemmerne mod tab forårsaget af uheld med dyr, der dele i 3 klasser: A – heste, B – hornkvæg, får og geder, D – travheste, således at der for hver klasse føres særskilt regnskab, og at hver klasse bærer risiko for sig.

Foreningen overtager ikke genforsikring.

Selskabets hjemsted er formandens bopæl, der skal ligge på Bornholm.

§ 2

Enhver på Bornholm boende dyreejer, der ikke har sine dyr af samme art forsikret i et andet selskab – dog de i § 7 i forsikringsbetingelserne nævnte dyr undtagne – kan blive optaget som medlem på de nedenfor anførte betingelser, dat at foreningen kun tegner 1-årige forsikringer.

§ 3

Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12.

Forsikringsåret regnes fra den 1. i den måned, forsikringen tegnes og til den sidste dag i den foregående måned året efter, begge dage incl.

Køber af en hest kan overtage forsikringen.

Ved forsikringsophør kan præmie tilbagebetales procentvis.

Gældende for alle heste i klasse AA, AB, DA og DB. Ved forsikring over kr. 15.000 skal der foreligge i dyrlægeattest. Ved forsikring over kr. 30.000 kræves der røngten af ben.

I travhestepas skal der ligge en behandlingsjournal, der skal kontrolleres ved nysyn.

§ 4

Medlemmernes dyr kan forsikres til den værdi, de antages at have i slutningen af året, eller når de er størst i værdi, dog må forsikringssummen uden genforsikring ikke overstige for

Klasse A – 100.000

Klasse B – 10.000

Klasse D – 100.000

§ 5

Selskabet tegner ikke forsikring mod brandskader. Hvis den erstatning, der ydes af staten for dyr, der dræbes for at forhindre sygdommes udbredelse, udgør mindre end 100% af vurderingssummen, erstattes resten af selskabet. Dødsfald på grund af epidemier erstattes ikke.

§ 6

Inden for hver de i § 1 nævnte 3 klasser hæfter medlemmerne for vedkommende klasses forpligtelser efter følgende regler:

  • Medlemmerne er gensidigt ansvarlige for selskabets forpligtelser.
  • Medlemmerne hæfter indbyrdes principielt pro rata i forhold til forsikringspræmiens størrelse for samme år. Subsidiært hæfter medlemmerne solidarisk.
  • Udtrådte eller udelukkede medlemmer vedbliver at hæfte for sådanne forpligtelser, som er stiftet inden udløbet af det pågældende regnskabsår.
  • Denne hæftelse bortfalder, når der efter ophør af medlemsforholdet foreligger en rigtig opgjort, af generalforsamlingen godkendt statusopgørelse, der mindst viser balance mellem selskabets aktiver og passiver.
  • Det påhviler bestyrelsen at opkræve den fornødne ekstrapræmie.
  • Ved et medlems død overgår forsikringen til boet eller arvingerne.
  • Udtrådte medlemmer har ikke andel i selskabets eventuelle formue.

§ 7

Bestyrelsens formand indkalder med mindst 8 dages varsel til ordinær generalforsamling inden udgangen af juni måned på Bornholm. Generalforsamlingen bekendtgøres på mail.

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Ved denne generalforsamling fremlægges det reviderede og af bestyrelsen underskrevne årsregnskab, indeholdende driftsregnskab og status for hver af de i § 1 nævnte 3 klasser til godkendelse. Der foretages valg af forretningsmænd, der vælges af hele selskabet, og der afgøres mulige tvistigheder. I erstatningssager kan kun de medlemmer deltage i afstemningen, som har forsikret i samme klasse.

Ethvert medlem har ret til at fremkomme med forslag til dagsorden for selskabets generalforsamling, herunder om forslag vedrørende vedtægtsændringer og om ændringer af forsikringsbetingelser.

Ekstraordinær generalforsamling skal altid afholdes, når bestyrelsen eller 2/3 af selskabets medlemmer begærer det, og skal indkaldes med 8 dages varsel på mail, idet indkaldelsen skal iværksættes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

Til beslutning om ændringer i selskabets vedtægter eller om opløsning af selskabet kræves, at 2/3 af selskabets medlemmer er til stede og vedtager forslaget ved almindeligt stemmeflertal.

Hvis ikke 2/3 af selskabets medlemmer er til stede, kan et flertal af de tilstedeværende beslutte, at spørgsmålet skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 6 uger derefter, og hvor beslutning kan træffes om spørgsmålet med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Tilsvarende regel gælder vedrørende beslutning om opløsning af en af de i § 1 nævnte klasser A, B og D, således at der kun regnes med tilstedeværelse og afstemning fra de medlemmer, der er forsikret i pågældende klasse.

Ved alle andre afstemninger på generalforsamlingerne har hvert medlem én stemme, uanset og denne har forsikret i en eller flere afdelinger.

I tilfælde af opløsning fordeles vedkommende klasses eventuelle formue mellem de på opløsningstidspunktets værende medlemmer af klassen i forhold til størrelsen af deres forsikringspræmier. I tilfælde af statusunderskud gælder § 6.

Bortset fra spørgsmålet om opløsning af en eller flere klasser træffes beslutninger på generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal.

§ 8

Til at lede selskabets anliggender vælger generalforsamlingens bestyrelse, regnskabskyndige revisorer og den dømmende komité. De bestillingsmænd, der vælges, skal være myndige, uberygtede og ikke ude af rådighed over deres bo. Bestyrelsen består af 5-9 personer med geografisk hensigtsmæssig bopæl. Denne vælger selv for 2 år ad gangen sin formand og næstformand

Den antager kasserer, der tillige er regnskabsfører. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 4 og 5 om året.

Der vælges for 2 år ad gangen 2 revisorer, der afgår skiftevis, og en revisorsuppleant samt 5 medlemmer til en dømmende komité med suppleanter, ligeledes for 2 år. Jvt. § 11.

Revisionen er pligtig til at foretage uanmeldt kasseeftersyn hos selskabets kasserer mindst en gang om året. Efter hver stedfunden revision skal beretning herom indføres i foreningens revisionsprotokol.

Selskabets årlige regnskab med bestyrelsens underskrift skal revideres af de valgte revisorer inden afholdelse af generalforsamlingen.

Formanden forpligter selskabet ved sin underskrift.

§ 9

Bestyrelsens medlemmer er samtidig kredsformænd for en eller flere kredse og udpeger selv deres vurderingsmænd.

Kredsformanden sørger for ny- og efterforsikring samt syn af døde dyr, der ved dyrlægeattest anmeldes til aflivning.

Regnskabsføreren tager afskrift af medlemslisten, der sendes til kredsformændene på mail.

§ 10

Løn til selskabets formand og regnskabsfører bestemmes hvert år af bestyrelsen.

Formandens og regnskabsførerens løn skal opføres særskilt på regnskabet.

Bestyrelsens valgperiode er kalenderåret.

§ 11

Opstår tvistigheder i anledning af formelle erstatningskrav eller anden uoverensstemmelse med hensyn til forståelse af selskabets vedtægter, da afgøres sagen af den dømmende komité, Disse tilkaldte medlemmer må ikke være nært beslægtede med den klagende part. Dog kan den dømmende komités kendelse indankes for generalforsamlingen, hvis afgørelse er endeligt gældende.

§ 12

Bestyrelsen fastsætter præmiernes størrelser.

Foreningens midler skal være anbragt i pengeinstitutter.

§ 13

Alle de udgifter, der er forbundne med formandens og kredsformandens forretninger, f.eks. porto, bekendtgørelser osv. og alle udgifter som selskabet i øvrigt har, som stempelafgift, protokoller, trykning af blanketter, leje af lokaler osv. afholdes af selskabet.

§ 14

Bestyrelsen er bemyndiget til at tegne genforsikring, hvis dette findes formålstjenligt.

§ 15

Offentliggørelse og godkendelse af årsregnskab sker ved den årlige generalforsamling.

Foranstående vedtægter for Bornholms Heste- og Kreaturforsikring gensidigt, er godkendt med rettelser på den ekstraordinære generalforsamling de. 11. Juli 2023 og træder i kraft samme dato.

Bestyrelsen:

Johnny Jensen, Jens Ole Riis, Anne Marie Bohn Hansen, Vikki Blohm, Holger Kofod, Søren Koch, Martin Sjøholm Jensen, Torben Dahl Pedersen

Kontakt os for at høre om mulighederne

Vi ønsker også DIG velkommen som forsikringstager.